25.09.2014

Varsel om planoppstart. Privat forslag til reguleringsendring.

Bilsenteret Finnsnes, Skogen/ Sandvika i Lenvik kommune.

 

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for eiendommene 46/33 og 46/107 i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Bilsenteret Finnsnes. Planområdet er ca 5,1 daa.

 

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 28.02.2015 til:
Unicotec AS, pb 20, 9305 Finnsnes

 - eller til post@unicotec.no.
Ved behov for papirkopi av dokumenter, ta kontakt med oss på telefon 456 30 200, eller send en e-post.

 

Dokumenter i saken:

Annonse Troms Folkeblad - varsel om planstart

Brev til myndigheter

Brev til hjemmelshavere

Reguleringsspørsmål

Kartvedlegg til reguleringsspørsmål

Vedtak om regulering

Skisse plankart
Vi har lang og allsidig erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner. Planer danner juridisk grunnlag for alle tiltak som skal gjennomføres, og det er viktig å sikre en godt gjennomtenkt plan for et godt samfunn! Man regner ofte med at en planprosess tar ett år fra oppstart til endelig vedtak i kommunestyre.
25.09.2014

Varsel om planoppstart. Privat detaljregulering for Sarabakken på Silsand i Lenvik kommune.

 

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område "Sarabakken" på SIlsand i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Planområdet er ca 54 daa, og omfatter følgende eiendommer: 60/1, 60/2, 60/4, 60/149, 60/244, 60/259, 60/274, 60/275, 60/276, 60/277, 60/514, 60/515, 60/561, 60/569, 60/570, 60/572.

 

 

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 31.10.2014 til: Unicotec AS, pb 18, 9315 Sørreisa - eller til post@unicotec.no.
Ved behov for papirkopi av dokumenter, ta kontakt med oss på telefon 456 30 200, eller send en e-post.

 

Dokumenter i saken:

Annonse

Skisse plankart

Varselbrev myndigheter

Varselbrev naboer

Vedtak i UMF, sak 31/14
22.09.2014

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Privat detaljregulering Botnhågen masseuttak

 

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Botnhågen i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et miljø- og energivennlig grønnblått nærings- og forretningsområde.

 

I samsvar med pbl §12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet viser hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvem som skal delta / medvirke i tilknytning til utarbeidelse av planforslag.

 

Forslaget legges herved ut til offentlig ettersyn og høring frem til 3. november 2014.

 

Foreslått planområde vil være ca. 195 daa og omfatte hele/deler av følgende eiendommer:

gnr/bnr: 47/1, 47/17, 47/106, 48/2, 48/6, 48/11

 

 

 

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill med videre av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 3. nov. 2014 til plankonsulent:

Unicotec AS, Postboks 18, 9315 Sørreisa

eller e-post: post@unicotec.no

 

Dokumenter i saken:

1. Reguleringsspørsmål

Vedtak i UMF – 10/13 (Utvalg for miljø og forvaltning)

Fylkesmannens merknader – 2013/1807

2. Planprogram

Brev

Forslag til planprogram

Skisse plankart

Mal for ROS-analyse (risiko- og sårbarhet)

Mal for NML-vurdering (naturmangfoldloven)

Botnhågen masseuttak lokaliseringskart

Lenvik kommune arealplan, utsnitt

Vedtak i UMF-108/14

3. Varsling

Annonse i Troms Folkeblad

Varselbrev myndigheter

Varselbrev berørte parter

 
10.09.2014

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Privat detaljregulering Senja Biopark

 

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Slåttvik/ Klubben i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et miljø- og energivennlig grønnblått nærings- og forretningsområde.

 

I samsvar med pbl §12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet viser hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvem som skal delta / medvirke i tilknytning til utarbeidelse av planforslag.

 

Forslaget legges herved ut til offentlig ettersyn og høring frem til 24. oktober 2014.

 

Foreslått planområde vil være ca. 240 daa og omfatte hele/deler av følgende eiendommer: gnr 63, bnr:5, 20, 24, 52, 58, 97, 106.

Området er avgrenset som vist på kart.

 

 

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 24. oktober 2014 til plankonsulent:

Unicotec AS, Postboks 18, 9315 Sørreisa
tlf. 45630200, e-post:
post@unicotec.no

Nærmere informasjon m.v. på www.unicotec.no

 

Det vil bli holdt et åpent møte i «gammelstua» i Slåttvik, onsdag 24. september kl 18:00 der Senja Bio AS og Unicotec AS vil orientere om prosjektet og planarbeidet.

Kontaktperson åpent møte: Asbjørn Leonhard Hansen, tlf. 951 56 206

 

Dokumenter i saken:

1. Reguleringsspørsmål

Brev

Planinitiativ tekst del1

Planinitiativ tekst del2

Kartskisse

Vedtak i UMF - 81/12 (Utvalg for miljø og forvaltning)

Vedtak i UMF - kartvedlegg

2. Planprogram

Brev

Forslag til planprogram

Kartvedlegg

Skisse plankart

Mal for ROS-analyse (risiko- og sårbarhet)

Mal for NML-vurdering (naturmangfoldloven)

Miljøtekniske grunnundersøkelser

SenjaBio lokaliseringskart

SenjaBio flytskjema biogass

Lenvik kommune arealplan, utdrag

Vedtak i UMF-30/14

3. Varsling

Annonse i Troms Folkeblad

Varselbrev berørte parter
Varselbrev myndighet

Liste berørte parter

Liste myndigheter
30.06.2014 Varsel om planoppstart
Masseuttak og industriområde Bergsbotn

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Bergsbotn i Berg kommune.

Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for industriområde (oppdrettsnæring) og masseuttak.

Konsekvensutredning i samsvar med KU-forskriften er av planutvalg i Berg kommune ikke vurdert nødvendig.

Foreslått planområde vil være ca. 135 daa og omfatter helt eller delvis følgende eiendommer: gnr 13, bnr: 34, 35, 76 og 78. Området er avgrenset som vist på kart.

 

 

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 4.08.2014 til plankonsulent:

Unicotec AS, Postboks 18, 9315 Sørreisa, tlf. 45630200, e-post: post@unicotec.no

eller Alf Edvart Sørfosbog, tlf 92266996, e-post alf.edvart@ingsorfosbog.no


Dokumenter i saken:

Oversiktskart
Reguleringsplan-skisse
Annonse
Referat oppstartmøte, reguleringsspørsmål m.v.
Planutvalg saksliste
Planutvalg vedtak
06.11.2013
Varsel om planoppstart - Laukhella

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område på Laukhella i Lenvik kommune.

Formålet med planarbeidet er fortetting av boligfelt.

Konsekvensutredning i samsvar med KU-forskriften er av UMF i Lenvik ikke vurdert nødvendig.

Foreslått planområde vil være ca. 37 daa og omfatte følgende eiendommer: gnr 60, bnr: 3, 164, 209, 569, 390, 329, 579, 486, 324, 397, 525, 527, 303, 487, 505, 494, 287, 475 og 506. Området er avgrenset som vist på kart.

 

 

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 20.12.2013 til plankonsulent:

Unicotec AS, Postboks 18, 9315 Sørreisa
tlf. 45630200, e-post:
post@unicotec.no

Nærmere informasjon m.v. på www.unicotec.no

 

 

Dokumenter i saken:

Kartutsnitt

Reguleringsforespørsel

Behandling av reguleringsforespørsel

Varsel til naboer

Varsel til myndigheter

Liste naboer

Liste myndigheter

Annonse
14.05.2013
Varsel om planoppstart - Trollvika

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Trollvika i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligfelt. Konsekvensutredning i samsvar med KU-forskriften er av UMF i Lenvik ikke vurdert nødvendig.

Følgende eiendommer vil omfattes av planen: gnr. 43, bnr. 45 og 308. Området er avgrenset som vist på kart.

Synspunkter, merknader, opplysninger, innspill m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 15.06.2013 til plankonsulent:

Unicotec AS, Postboks 18, 9315 Sørreisa
tlf. 45630200, e-post:
post@unicotec.no

Dokumenter i saken:

Oversiktskart: trollvika/2012-12-kart.JPG
Skisse plankart:
trollvika/2012-12-skisse-regkart.pdf
Reguleringsforespørsel:
trollvika/2012-12-regforesp.pdf
Foreløpig svar:
trollvika/2012-12-forel-svar-kommunen.pdf
Vedtak om oppstart:
trollvika/2012-12-vedtak-oppstart.pdf
Referat oppstartmøte:
trollvika/2012-12-referat-oppstart.pdf09.10.2012
Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 varsles igangsetting av arbeid med privat forslag til reguleringsendring for del av gnr 16 bnr 15 i Sørreisa kommune.

Forslagsstiller: Coop Nord SA ved Kåre Dale
Fagkyndig: Unicotec AS ved Monica Schultz

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for forretning, bolig og naustbebyggelse.
Det er ikke krav om utarbeidelse av konsekvensanalyse.

Saksgang hittil:
13.09.2012. Reguleringsspørsmål rettet til Sørreisa kommune: Brev
05.10.2012. Saken tatt opp i Teknisk- og arealutvalget
08.10.2012. Varsling om oppstart i brev: Hjemmelshavere og Høringsinstanser
10.10.2012. Varsling om oppstart i Troms Folkeblad: Annonse

Ytterligere informasjon:
Oversiktskart
Foreløpig plankart

Innspill kan sendes til post@unicotec.no eller Unicotec AS, Pb 18, 9315 Sørreisa
Spørsmål kan rettes til Monica Schultz, mobil 456 30 200 eller på e-post
Arkivsak
Kunngjøring om igangsetting av reulgeringsarbeid på Evertmoen i Dyrøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til reguleringsendring for Evertmoen i Dyrøy kommune.

 

Formålet med planarbeidet er å utvide områder for grusuttak og motorsportanlegg.

Forslag til planavgrensning omfatter deler av eiendommene gnr.11, bnr 1,2,4,19,40/1, 40/2 og 57 i Dyrøy kommune. Området er avgrenset som vist på kart.Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Unicotec v/ Monica Schultz, Postboks 18, 9315 Sørreisa, innen den 30.12.2011. Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Monica Schultz, tlf. 456 30 200, e-post: post@unicotec.no

 Foreløpig reguleringskart
Admin login