OPPSTART AV PLANARBEID


SILSAND SØR 2 i Senja kommune

Privat forslag til detaljregulering for boligområdePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan på Silsand i Senja kommune.


Om planen

Forslagsstiller er Consept Eiendom AS. Planinititativ ble behandlet i planutvalg 31.03.2022 (sak 34/2022) med vedtak om utvidelse av planområde. Revidert planinitiativ ble behandlet 28.04.2022 (sak 59/2022) med vedtak om at privat planprosess kan startes opp jf pbl §12-8.

Oppstartmøte ble avholdt 13.05.2022. Planområdet på 142 daa omfatter et ubebygd område (74 daa) og et ferdig utbygd boligfelt (68 daa). Detaljreguleringen vil erstatte gjeldende reguleringsplaner 24, 217, E217, 217-1 og 326, som har tilsvarende formål, men behov for rydding og oppgradering.


Plankonsulenten og planmyndighet Senja kommune har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven og KU-forskriften.


Det er aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur i henhold til pbl kap. 17. Utarbeidelse og forhandling av avtale løper parallelt med planprosessen.

Planinitiativ, saksprotokoller og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmesider www.senja.kommune.no


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte mandag 20. juni 2022 kl 18.00 i Strandveien 118, Finnsnes


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 4. juli 2022


Risøyhamn, 30.05.2021


***UTLØPTE VARSLINGER ***

OPPSTART AV PLANARBEID


JONATHANBRYGGA GBnr. 62/77 i Hadsel kommune

Privat forslag til detaljregulering for næringsområde m.m.Plankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan for Hadselfjordveien 16 i Hadsel kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er GBnr. 62/77, 62/1/25, 103/3


Om planen

Planens hensikt er primært å tilrettelegge for forslagsstiller Meir enn hjerne AS’ næringsvirksomhet, som er pasientbehandling og kompetanseutvikling innenfor alderspsykiatri og demensomsorg. Planområdets areal på 7 dekar omfatter også deres private bolig med tilhørende utearealer, kai og flytebrygge. Detaljregulering samsvarer ikke med overordnet plan, planspørsmålet ble derfor behandlet i Formannskapet sak 126/21 med positivt vedtak. Oppstartmøte ble avholdt 22.02.2022.  Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Planinitiativ og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmeside www.hadsel.kommune.no under menyvalgene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER.


Informasjonsmøte

Interesserte kan møte opp i Hadselfjordveien 16 for informasjon og omvisning 16. mars kl 18.00Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 31. mars 2022


Risøyhamn, 1.3.2021


OPPSTART AV PLANARBEID


PUNDSLETT BASE AKVAKULTUR

Privat forslag til detaljregulering for næringsområde m.m.Plankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan på Pundslett i Vågan kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er gnr/bnr 32/11, 32/12, 32/17, 69/17


Om planen

Forslagsstiller er Nordlaks Oppdrett AS. Gjeldende kommuneplan stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Vågan kommune den 9.11.2021. Oppstartmøte ble avholdt 17.11.2021. Planen omfatter et areal på 75 dekar, og legger til rette for fortsatt drift og utvikling av næringsområde med tilhørende småbåthavn, og detaljering av boligområde som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Detaljregulering vil samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.

Planinitiativ og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmesider www.vagan.kommune.no


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte i Nordlaks’ kantine i Pundslettveien 203, mandag 13.12.2021 kl. 18.00.Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 3. januar 2022


Risøyhamn, 1.12.2021


OPPSTART AV PLANARBEID - innspillsfrist er utløpt


STAVE STRAND

Privat forslag til detaljregulering for mikrohus - gårdsrestaurant - markedshagePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for "Stave Strand" i Andøy kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 36 bnr 7 og 36 og gnr 64 bnr 2.


Om planen

Forslagsstiller er Robert Svendsen. Det ble sendt inn planinitiativ til Andøy kommune den 12.08.2021. Oppstartmøte ble avholdt 30.08.2021. Planområdet omfatter et areal på cirka 30 dekar.  Detaljregulering samsvarer delvis med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har likevel vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven. Se nærmere informasjon i referat fra oppstartmøte.


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte på Stave samfunnshus 12.10.2021 kl 19.00
Påmelding til post@unicotec.no senest 11.10.2021.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 25.10.2021


Risøyhamn, 20.09.2021


OPPSTART AV PLANARBEID - innspillsfrist er utløpt


RISØYHAMN NÆRINGSPARK

Privat forslag til detaljregulering for næringsområde N19Plankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for Risøyhamn næringspark i Andøy kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 9 bnr 1, 71, 102, 112 og 208.


Om planen

Forslagsstiller er JHL Norge AS. Gjeldende kommuneplan PID 201301 stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Andøy kommune den 26.06.2020. Oppstartmøte ble avholdt 07.07.2020. Planområdet omfatter et areal på cirka 12 dekar.  Detaljregulering vil i det vesentligste samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 01.10.2021


Risøyhamn, 20.08.2021


Dokumenter lagt til 23.09.2021: Infomøte referat og PP-presentasjon


OPPSTART AV PLANARBEID - innspillsfrist er utløpt


PLANID BØ41 - DEL AV BØRØYA INDUSTRIOMRÅDE

Privat forslag til detaljregulering for del av BØ24 – Børøya industriområdePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for del av BØ24 på Børøya. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 64 bnr 1, 83, 250, 251, 254, 297, 299, 321, 335, 371, 384, 388, 415, 416, 417, 419, 420


Om planen
Forslagsstiller er Nordlaks Eiendom AS. Gjeldende områdeplan PID BØ24 stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Hadsel kommune den 26.03.2021. Oppstartmøte ble avholdt 12.04.2021. Planområdet omfatter et areal på 209,4 dekar.  Detaljregulering vil i det vesentligste samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Dokumenter er også tilgjengelig på kommunens hjemmesider www.hadsel.kommune.no under menyvalgene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER.


Informasjonsmøte

Forslagsstiller Nordlaks Eiendom AS vil invitere til informasjonsmøte på Hurtigrutens hus tirsdag 18. mai kl. 18.00. Påmelding til kurt.johnsen@nordlaks.no. Ved stor interesse vurderes digital overføring.

OBS! Påmelding og registrering er påkrevd av smittevernhensyn.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 02.06.2021


Risøyhamn, 30.04.2021